top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Als u een reservering doet bij De Waterkroon via een van onze digitale kanalen zoals onze website, mobiele website, telefonisch, of via een derde website zijn deze algemene voorwaarden, samen met ons Privacybeleid en alle andere geschreven informatie die we onder uw aandacht brachten voordat we uw reservering bevestigden, van toepassing.

 

Lees deze Algemene voorwaarden zorgvuldig door. Ze geven uitleg over een aantal belangrijke zaken, en beschrijven onze respectieve rechten en plichten.

 

In deze Algemene voorwaarden verwijzen ‘u’ en ‘uw’ naar de eerstgenoemde persoon op de reservering alsmede personen namens wie de reservering is gedaan. De Site is eigendom van en wordt geëxploiteerd door De Waterkroon B.V. te Molenweg 41, 1766 HN Wieringerwaard, Nederland (‘wij’, ‘ons’, ‘onze’), en als u een reservering doet, is uw boeking bij ons.

 

Door een reservering te doen, gaat de eerstgenoemde persoon op de reservering namens alle personen vermeld in de reservering ermee akkoord dat:

 

0 Hij/zij deze Algemene voorwaarden heeft gelezen en de bevoegdheid om en ermee akkoord gaat erdoor gebonden te zijn

Hij/ zij toestemming geeft voor ons gebruik van informatie in overeenstemming met ons Privacybeleid

Hij/zij ouder is dan 18 jaar en bij het plaatsen van een bestelling van diensten met leeftijdsbeperkingen verklaart dat hij/zij en alle leden van de gezelschap de gepaste leeftijd hebben om deze diensten te kopen 

Hij/zij de financiële verantwoordelijkheid aanvaardt om de reservering te betalen namens alle personen vermeld in de reservering.

 

1. Reserveren

 

Wij nemen altijd contact met u op over de details van uw reservering. Zodra u uw optie definitief maakt, dan wel direct een reservering maakt, is uw reservering  bevestigd en komt er een bindende overeenkomst tot stand tussen u en ons.  Wij sturen u als bevestiging een factuur met onze basisprijs voor het verblijf + de kosten voor het minimaal (15) aantal personen en de variabele activiteiten die u bij ons boekt, zoals catering of abseilen. Als u na ontvangst van mening bent dat bepaalde gegevens op de bevestiging onjuist zijn of u wilt dat er wijzigingen worden aangebracht, neemt u dan onmiddellijk contact met ons op. 

 

We behouden het recht naar eigen keuze een reservering te weigeren en te weigeren een bevestiging te verstrekken.

 

2. Uw reservering betalen

Zodra u uw reservering bevestigd heeft gekregen, dient u de factuur binnen 2 weken te betalen. Indien u niet aan deze betalingsverplichting voldoet, behouden wij ons het recht voor om de boeking te annuleren. Hierover zullen wij altijd eerst met u in contact treden. Het betalen van uw reservering vindt altijd plaats via een bancaire overboeking op NL02 INGB 0709621817 T.n.v. De Waterkroon. Indien u hier van af wilt wijken, kunnen wij een uitzondering maken, na schriftelijke toezegging. 

 

Rond de datum van het event, ontvangt u de eindfactuur. Dit kan zowel voor, als na het evenement zijn. Hierop zijn alle variabele kosten meegerekend. U dient deze factuur binnen 2 weken te betalen. Op de eindfactuur zal altijd met een minimaal aantal personen van 15 gerekend worden, omdat dit ons minimale aantal aanwezigen is. Indien er in de praktijk geen 15 personen aanwezig blijken te zijn, zullen wij alsnog uitgaan van een gebruik door 15 personen. 

 

3. Tarieven

De tarieven van uw reservering en de voorwaarden waartegen de betaling, wijzigingen en annuleren zijn gedaan, hangen af van uw wensen, boekingstype en andere factoren en bij het boeken wordt u op de hoogte gebracht van deze voorwaarden. Wij streven ernaar om een zo eenvoudig en eenduidig tarieven pakket te hanteren, echter in uitzonderingen kunnen bepaalde tarieven verschillen per event. Bovendien zullen onze tarieven meebewegen met de actuele economie en markt. Een actuele stand van de tarieven is altijd te vinden op de partnerpagina van onze website.

 

Onze basistarieven gelden voor locatie, afhankelijk van de duur van het verblijf plus een bedrag per persoon. Daarnaast zijn wij verplicht toeristenbelasting te factureren en te betalen aan de gemeente. Bovendien hebben wij nog een aantal variabelen die mogelijk zijn. O.a. Abseilen, rondje nok, catering en andere variabele activiteiten. Ook hier hanteren wij een zo duidelijk en eenduidig mogelijk tarief. Wijzigingen aan het aantal deelnemers kunnen nog tot 2 weken voor het evenement worden doorgegeven. Hierna kunnen wij dit niet meer wijzigen bij onze externe leveranciers. Indien het aantal deelnemers voor variabele activiteiten dermate laag wordt, behouden wij ons het recht voor de activiteit(en) te annuleren. Alle tarieven zijn exclusief BTW.

 

De kosten voor uw verblijf, dient u te voldoen in €uro. 

 

We behouden het recht om fouten te corrigeren in zowel geadverteerde als bevestigde tarieven. Dit doen we zodra we op de hoogte raken van de fout.

 

Het tarief van onze bevestigde reservering is te allen tijde onderhevig aan de correctie van fouten en wijzigingen voortvloeiend uit overheidsoptreden zoals wijzigingen in belasting of andere wijzigingen opgelegd door de overheid. We behouden het recht om verhogingen van de prijs van uw reservering als resultaat hiervan aan u door te berekenen.

 

4. Nauwkeurigheid

We streven ernaar te garanderen dat alle informatie en tarieven op zowel onze website als in ons marketingmateriaal nauwkeurig zijn. Er kunnen echter soms wijzigingen en fouten optreden en we behouden het recht om in dit geval tarieven en andere gegevens te corrigeren. U dient het huidige tarief en alle andere gegevens m.b.t. uw gekozen reservering te controleren voordat u boekt.

 

5. Catering

Indien wij de catering verzorgen voor uw evenement, zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Wij zorgen dat u volledig ontzorgd wordt en huren daar een derde partij voor in. Indien er specifieke wensen zijn, dient u dit minimaal 2 weken voor aanvang van het evenement door te geven. Mocht u tijdens het evenement niet tevreden zijn of iets willen wijzigingen, moet u dit direct bij de host aangeven. Wij zullen er alles aan doen binnen onze macht om aan uw wensen te voldoen. Mocht u echter nog steeds niet tevreden zijn, heeft u geen recht op restitutie of mindering van kosten voor de geleverde dienst. Voor een evenement hanteren wij de volgende voorwaarden:

Indien U zelf zorgt voor een kok, is het gebruik van onze professionele keuken inclusief in de kosten. Indien er tijdens een evenement door een zelf meegenomen kok iets kapot gaat, dient dit vervangen te worden voor eenzelfde apparaat of keukenonderdeel, op kosten van u. De keuken dient zo achtergelaten te worden zoals deze aangetroffen is. Dit betekent onder andere maar is niet beperkt tot: Alle oppervlakken schoon, inclusief verticale oppervlakken, alle keukengerei weer op dezelfde plek opgeborgen, al het servies weer schoon en op dezelfde plek opgeborgen, vloer schoon. Mocht er iets kapot of beschadigd geraakt zijn, dient u dit direct met de host te communiceren. 

 

Gebruik van het pomphuis voor private dining is altijd inclusief bij het inhuren van De Waterkroon als cateraar. Voor 1-daagse evenementen zonder catering is het pomphuis uitgesloten van gebruik. Bij het gebruik door een eigen cateraar bij meerdaagse events, zorgt De Waterkroon dat het pomphuis klaar is voor private dining. Dit houdt in dat er lakens op de tafels zitten, de tafels zijn gedekt en voorzien van decoratie. De externe cateraar dient zelf de tafels af te halen, opnieuw te dekken voor elk gebruik en tevens na het laatste gebruik, zodat het pomphuis weer in dezelfde staat is als deze werd aangetroffen. Gebruik van tafellakens is inclusief, ook voor externe cateraars.

6. Check-in & Check-out

Deelnemers van uw eendaagse evenement zijn welkom vanaf 8.30 uur en het vertrek is uiterlijk om 22.00 uur. Uitzonderingen hierop zijn slechts mogelijk na schriftelijke overeenstemming tussen u en De Waterkroon.

 

Deelnemers van een meerdaags evenement zijn welkom vanaf 10.00 uur en de check-out is uiterlijk 17.00 uur. Op de dag van de check-out dienen de slaapvertrekken van het complex al leeg opgeleverd te worden om 09.30 uur.

 

7. BHV

U dient voor uw evenement zelf voldoende BHV’ers mee te nemen. Voorheen was dit 1 BHV’er op 50 aanwezigen dus dit kunt u als leidraad nemen. Echter sinds 2007 is het aantal BHV’ers afhankelijk van uw bedrijf en uw risicoanalyse in de RI&E. Onze verzamelplaats bij calamiteiten is op het parkeerterrein. 

 

8. Verblijf trainers en facilitators

Trainers en facilitators kunnen zonder extra kosten overnachten, indien er gekozen is voor volledige ontzorging betreffende de catering, zal dit ook kosteloos worden aangeboden. Wel hanteren wij een quotum van 2 trainers/facilitators per 15 deelnemers. In overleg kan hiervan worden afgeweken. 

 

9. Gebruik van vuur en roken

Het gebruik van vuur is alleen toegestaan in de vuurschaal in de zitkuil, de gesloten haard in de pauwenbistro en kaarslicht tijdens de private dining in het pomphuis. Roken is slechts toegestaan buiten voor de ingang de watertoren. hier is ook een asbak aanwezig en alle filters/sigaretten dienen hierin gegooid te worden. 

10. Huisdieren

Het complex van De Waterkroon is niet toegankelijk voor huisdieren.

 

11. Wijzigingen van uw kant

Indien u wijzigingen wilt aanbrengen aan uw bevestigde reservering, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met De Waterkroon. Hoewel we ons best doen u te helpen, betreuren we het dat we niet altijd kunnen voldoen aan uw verzoeken tot wijziging. Als er wijzigingen kunnen worden uitgevoerd, bent u aansprakelijk voor de betaling van eventuele extra kosten die we daarvoor maken. De Waterkroon behoudt zich het recht voor om wijzigingen te weigeren indien dit bedrijfsmatig, financieel of praktisch niet haalbaar is. 

 

12. Annulering van uw kant

Indien u uw bevestigde reservering wilt annuleren, dient u dit zo spoedig mogelijk te doen. 

Merk op dat bepaalde reserveringen niet te restitueren zijn in het geval van annulering indien de reservering eenmaal is bevestigd. Als de reden voor uw annulering wordt gedekt door de voorwaarden van uw verzekeringspolis, kunt u deze kosten terugvragen.

 

13. Verkorting

Als u beslist uit te checken voordat dat verplicht is, kunnen we de kosten van de ongebruikte resterende tijd van uw reservering niet terugbetalen, of aansprakelijk zijn voor eventuele extra kosten die u hiervoor maakt. Afhankelijk van de omstandigheden biedt uw verzekering wellicht dekking voor verkorting, en we raden u aan om eventuele claims rechtstreeks bij hen in te dienen.

 

14. Als wij uw reservering annuleren

We mogen uw reservering te allen tijde met onmiddellijke ingang annuleren door u schriftelijk op de hoogte te brengen (inclusief e-mail) als u in gebreke blijft alle kosten m.b.t. uw reservering volledig en tijdig te betalen, of als u anderszins inbreuk maakt op een bepaling van deze Boekingsvoorwaarden. Dit geldt ook in het geval dat wij de onjuiste (persoons)gegevens van u door hebben gekregen. In dat geval zullen wij uw verblijf per direct beëindigen, zonder recht op enige restitutie van het betaalde bedrag. Dat komt naast andere wettelijke rechten en rechtsmiddelen die we hebben als gevolg van uw niet-nakoming van de overeenkomst.

 

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen we genoodzaakt zijn uw reservering te annuleren vanwege ‘overmacht’. Als dit gebeurt, zullen we u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen, en:

0 Als u reeds hebt betaald, betalen we uw kosten terug

0 Als u uw reservering nog niet hebt betaald, hoeft u dit niet te doen

 

We betreuren het dat we niet kunnen bijdragen aan eventuele uitgaven of verliezen die u lijdt vanwege een dergelijke verandering of annuleren.

 

Voor de doeleinden van deze clausule wordt ‘overmacht’ gedefinieerd als elke gebeurtenis die we niet, zelfs niet met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid, konden voorzien of vermijden als gevolg waarvan we u uw verblijf niet kunnen verschaffen. Deze gebeurtenissen bestaan uit maar zijn niet beperkt tot oorlog, oorlogsdreiging, civiele onrusten, terroristische activiteiten en de gevolgen van de dreiging van zulke activiteiten, oproer, handeling van een regering of andere nationale of lokale autoriteit inclusief havenautoriteiten, arbeidsconflict, afsluiting, natuurrampen of nucleaire rampen, brand, chemische of biologische rampen en ongunstige weers-, zee-, ijs- en rivieromstandigheden en dergelijke gebeurtenissen buiten onze invloed.

 

15. Verzekering

We raden u sterk aan een verzekering af te sluiten voor alle leden van uw gezelschap. Het is uw verantwoordelijkheid te garanderen dat de verzekeringsdekking die u koopt, past bij uw persoonlijke behoeften. Wij controleren geen verzekeringspolissen.

16. Speciale verzoeken

Als u speciale verzoeken hebt, moet u ons hiervan op de hoogte brengen als u uw reservering doet. Hoewel we ernaar streven alle redelijke verzoeken te behandelen, betreurt het ons dat wij niet kunnen garanderen dat aan elk verzoek wordt voldaan tenzij we u schriftelijk specifiek hebben bevestigd dat dit zal worden gedaan. Het niet voldoen aan een speciaal verzoek is geen schending van de overeenkomst door ons tenzij het verzoek specifiek is bevestigd. We aanvaarden geen reserveringen die afhankelijk zijn van het voldoen aan een speciaal verzoek.

 

17. Handicaps en/of medische problemen

Als u of iemand uit uw gezelschap een medisch probleem of handicap heeft die van invloed kan zijn op uw verblijf, breng ons dan hiervan op de hoogte voordat u reserveert zodat we advies kunnen geven over de geschiktheid van De Waterkroon voor deze persoon. In elk geval moet u alle gegevens schriftelijk vermelden als u reserveert. Als De Waterkroon zich redelijkerwijs onbekwaam voelt om op een gepaste manier te voldoen aan de specifieke behoeften van de betrokkene, behouden wij het recht om de reservering af te wijzen, of, als niet alle gegevens worden vermeld bij het boeken, deze te annuleren als we op de hoogte raken van deze gegevens.

 

18. Klachten

Als u tijdens uw verblijf een klacht wilt indienen, moet u de host ogenblikkelijk op de hoogte brengen, die ernaar zal streven orde op zaken te stellen. Als de klacht niet kan worden opgelost en u door wilt gaan met uw klacht, moet u een formele schriftelijke verklaring van uw klacht bij ons indienen via info@dewaterkoon.nl binnen 7 dagen na het eind van uw verblijf, waarbij u uw factuurnummer vermeldt alsmede alle andere relevante informatie. Hierdoor kunnen wij uw problemen snel identificeren en u sneller antwoorden. Het niet volgen van de procedure die wordt beschreven in deze bepaling kan van invloed zijn op onze capaciteit en de capaciteit van de betrokken leverancier om uw klacht te onderzoeken, en is van invloed op uw rechten onder deze overeenkomst.

 

19. Gedrag

Als u reserveert, aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door u of een lid van uw gezelschap. Volledige betaling voor zulke schade of zulk verlies moet op dat moment rechtstreeks aan De Waterkroon worden betaald. Als u in gebreke blijft dat te doen, bent u verantwoordelijk voor het oplossen van alle klachten die vervolgens tegen ons worden ingediend (alsmede voor uw eigen volledige proceskosten en die van de andere partij) als gevolg van uw daden. De Waterkroon behoudt het recht om uw verblijf of dat van enig ander lid van uw gezelschap te beëindigen vanwege wangedrag, indien zij dit redelijkerwijs gepast vinden. Er zal geen restitutie worden gegeven. Bovendien zijn wij geenszins verplicht om compensatie te betalen of kosten of uitgaven te vergoeden die u moet maken als gevolg van de beëindiging van uw verblijf.

 

20. Aansprakelijkheid

De Waterkroon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op De Waterkroon en/of de huur/het gebruik van accommodatie en/of andere faciliteiten van De Waterkroon, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van De Waterkroon of (één van) haar werknemers. 

 

Bij een bezoek aan De Waterkroon, accepteert u als huurder de volledige verantwoordelijkheid en volledige aansprakelijkheid voor u en uw gezelschap of anderen die zich met uw toestemming/kennisneming op het terrein bevinden. 

 

U vrijwaart De Waterkroon voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gasten, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming/kennisneming op het terrein bevinden.

 

Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van verblijfsgenot of bedrijfs- en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. De Waterkroon is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering en/of regeling.

 

De Waterkroon is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten, zoals outdoor oefeningen, abseilen en catering.

 

In het geval De Waterkroon toch aansprakelijk mocht blijken te zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 75.000,- bij persoonlijke ongelukken en/of overlijden per huurder/gebruiker en per verblijf. Aansprakelijkheid voor materiële schade is in ieder geval beperkt tot maximaal € 1.500,- per huurder/gebruiker per verblijf.

 

U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van De Waterkroon ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gasten, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in De Waterkroon bevinden. 

 

Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling van de accommodatie, worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

 

21. Geschillen

Gasten moeten eerst contact opnemen met De Waterkroon in een poging om het geschil minnelijk te beslechten.

22. Toepasselijk recht & bevoegde rechter

Onverminderd dwingende beschermende bepalingen die van toepassing zijn in het land van uw woonplaats, gaan beide partijen ermee akkoord dat deze Boekingsvoorwaarden en overeenkomsten waarop ze van toepassing zijn, in alle opzichten worden beheerd door de Nederlandse wet, en dat elk geschil alleen wordt behandeld door de rechtbanken in Nederland.

 

23. Aanpassing van de Boekingsvoorwaarden

We kunnen deze Boekingsvoorwaarden te allen tijde aanpassen en/of aanvullen. In dit gevallen zetten we de nieuwe versie van de Boekingsvoorwaarden online. Ze zullen automatisch en met onmiddellijke ingang op alle partners van toepassing zijn.

 

24. Algemene voorwaarden

Bij overtreding van de algemene voorwaarden, is de waterkroon bevoegd om per direct het evenement te beëindigen. Dit zal zijn zonder enig recht van teruggave, restitutie of een compensatie anderszins.  

 

25. Optieperiode

U kunt uw evenement tot 4 maanden voor de startdatum van uw evenement in optie zetten. Indien er een andere partner is die ook deze datum/data wil reserveren, zullen we altijd contact met u opnemen en u de mogelijkheid geven uw boeking definitief te maken. Wij geven voorrang aan meerdaagse events indien er twee partners aangeven op dezelfde datum een reservering te willen maken.

 

26. Boekingen

Indien u uw optie omzet in een boeking of direct een definitieve reservering maakt, sturen wij u een bevestiging en een factuur voor onze basisprijs + minimaal aantal deelnemers (15). De resterende factuur ontvangt u na het evenement. Bij een groot aantal deelnemers van een dagevenement, behouden wij ons het recht voor om een groter aantal deelnemers te factureren op de eerste factuur.

 

27. Annuleringen

In geval van een reservering van De Waterkroon voor meerdere aaneengesloten dagen dan wel bij een reservering voor één dag gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: 

 

0  Bij annulering tot 4 maanden voor aanvang, 25% van de overeengekomen prijs van alle afgenomen diensten; 

0  Bij annulering binnen 4 maanden tot 2 maanden voor aanvang, 50% van de overeengekomen tarieven van alle afgenomen diensten;

0  Bij annulering binnen 2 maanden tot 1 maand voor aanvang, 75% van de overeengekomen tarieven van alle afgenomen diensten;  

0  Bij annulering korter dan 1 maand voor aanvang zijn de volledige overeengekomen tarieven verschuldigd van alle afgenomen diensten.

Catering tabel de waterkroon.png
bottom of page